ERS Zwijndrecht

Om ons en uzelf te beschermen zijn de volgende voorwaarden van toepassing bij het uitvoeren van een reparatie:

 1. Toepasselijkheid

  1. In deze voorwaarden worden de bedrijfsnamen -Huizer Elektronica- en -E.R.S. Elektronica Reparatie Service-, gevestigd te Zwijndrecht aan de Ter Steeghe Ring 107, aangeduid als “E.R.S. ” als zijnde handelende of afnemende relatie. De opdrachtgever, bedrijf of particulier, wordt aangeduid als “relatie”.
  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, aanbiedingen en overeenkomsten met E.R.S.
  3. Een relatie wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan. E.R.S. mag derhalve aannemen dat een relatie vooraf op de hoogte is van deze voorwaarden en hiermee akkoord te zijn als een order of activiteit wordt overeengekomen. Indien de relatie tijdens het opgeven van de order of activiteit aangeeft niet op de hoogte te zijn van deze voorwaarden is deze gerechtigd de order of activiteit binnen 24 uur in te trekken en de order of activiteit teniet te doen.
 2. Overeenkomsten en aanbiedingen

  1. E.R.S. is gemachtigd de order of activiteit op haalbaarheid te beoordelen en dienovereenkomstig al of niet aan te gaan. E.R.S. heeft het recht om opdrachten of bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder afwijkende voorwaarden, in welk geval de relatie over de afwijkende omstandigheden of voorwaarden wordt ingelicht.
  2. Aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 3. Prijzen

  1. De diensten van E.R.S. worden geoffreerd op basis van nacalculatie. Tenzij op voorhand een bepaald tarief wordt afgesproken. De relatie wordt geacht zich vooraf op de hoogte te hebben gesteld van de door E.R.S. te hanteren tarifering.
  2. E.R.S. is gemachtigd om hercalculatie toe te passen als blijkt dat een eerste offerte onjuist blijkt door onvoorziene omstandigheden, edoch heeft de relatie dan opnieuw mogelijkheid om alsnog af te zien van de werkzaamheden of levering van diensten.
 4. Verzending / Aflevering

  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt E.R.S. de wijze van verzending. In geval E.R.S. de wijze van verzending heeft gekozen, worden de goederen getransporteerd voor risico van E.R.S. De relatie draagt het risico van de goederen vanaf het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden afgenomen.
  2. De relatie is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de goederen voor rekening en risico van de relatie opgeslagen.
  3. Wanneer de relatie ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van het door E.R.S. op te geven adres, heeft E.R.S. het recht om de goederen naar eigen keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen datgene E.R.S. van de relatie te vorderen heeft, onverminderd de door E.R.S. extra gemaakte kosten voor opslag , communicatie en eventueel andere logischerwijze kosten.
 5. Aflevertermijnen

  1. E.R.S. streeft ernaar opgegeven aflevertermijnen na te komen.
  2. De relatie heeft in geen geval het recht op ontbinding van de overeenkomst dan wel enigerlei schadevergoeding, dwangsommen, kosten en intresten te vorderen of enige andere actie jegens E.R.S. , wanneer de termijn met minder dan drie maanden wordt overschreden. Dit is slechts anders in geval van opzet of aantoonbare grove schuld van E.R.S. Pas wanneer de termijn 3 maanden overschrijdt heeft de relatie het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder enige aanspraak te kunnen maken op elke vorm van schadevergoeding.
 6. Betaling

  1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling contant te geschieden bij de aflevering van de goederen of na het verrichten van de overeengekomen diensten.
  2. In het geval, mondeling of schriftelijk, is overeengekomen dat E.R.S. een factuur zendt, dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Indien de relatie niet voldoet aan de betalingstermijn, dan worden alle door hem aan E.R.S. te betalen sommen tot het volle bedrag terstond opeisbaar en kan E.R.S. onmiddellijk betaling daarvan opeisen.
  4. Indien de relatie de factuur niet contant of op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan E.R.S. verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
  5. Indien de relatie het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan en E.R.S. tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de relatie gehouden aan E.R.S. te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 100,00 per factuur.
  6. Niet tijdige betaling geeft E.R.S. het recht harerzijds haar diensten en/of leveringen en/of andere overeenkomsten met de relatie op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de relatie het recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van E.R.S. op vergoeding van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
  7. E.R.S. is te allen tijde gerechtigd het leveren van goederen of diensten op te schorten totdat aan alle verplichtingen van de relatie aan E.R.S. zijn voldaan, ook al zijn de goederen of diensten geen wettelijk eigendom van de relatie.
  8. Het is de relatie niet toegestaan verrekening toe te passen.
  9. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
  10. Indien gebruik wordt gemaakt van reclamatie is er voor de relatie geen recht tot opschorten of ontbinding van het betalingstermijn. De betalingsverplichting blijft onverminderd van kracht. Restituties zullen overeenkomstig in creditfacturen worden verrekend.
 7. Reclamaties

  1. Reclamaties in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken is ontdekt c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan E.R.S. kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt E.R.S. geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de relatie de zaken c.q. facturen als juist erkent.
  2. Reclamaties geven de relatie nimmer het recht haar betalingen op te schorten.
  3. Het is de relatie niet toegestaan verrekening toe te passen op andere vorderingen of orders of activiteiten.
  4. Indien een reclamatie door E.R.S. gegrond wordt bevonden, heeft E.R.S. het recht:

   1. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen, of:
   2. het herstelde of geleverde apparaat te vervangen door een apparaat met dezelfde specificaties of het apparaat opnieuw te herstellen waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan E.R.S. worden afgegeven, of:
   3. de opdracht te annuleren en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de relatie betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  5. De relatie dient in een voorkomend geval E.R.S. onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
 8. Garantie

  1. E.R.S. staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en de door haar geleverde apparaten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dat in de hierna volgende bepalingen vermeld.
  2. Op een uitgevoerde opdracht wordt zes maanden garantie verleend. Op geleverde apparaten wordt drie maanden garantie verleend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  3. Door de relatie binnen de garantietermijn aangetoonde en aan E.R.S. verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van E.R.S. zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
  4. Op verbruiksgoederen (Goederen aangeleverd door derden.) geeft E.R.S. geen garantie, tenzij deze bij reparatie door E.R.S. vervangen zijn.
  5. De relatie dient de voor reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door E.R.S. op te geven adres. Gemaakte kosten in deze, kunnen niet worden verhaald.
  6. De relatie kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

   1. indien de relatie de zaken heeft verwaarloosd;
   2. indien de relatie wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens E.R.S. zijn verricht;
   3. indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden of gebruikt;
   4. indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;
   5. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
   6. indien de relatie de apparaten op andere wijze misbruikt;
 9. Identificatie

  1. Het identificatienummer, dat op de door E.R.S. afgeleverde zaken is aangebracht, mag niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.
 10. Aansprakelijkheidsbeperking

  1. E.R.S. is nimmer aansprakelijk:

   1. wegens niet of niet tijdige reparatie of levering;
   2. voor (druk)fouten in offertes, reclamemateriaal e.d.;
   3. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht);
   4. indien de relatie zelf of een derde het apparaat laat repareren, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast of anderszins onvakkundig gebruikt;
   5. voor bedrijf- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
   6. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
   7. indien de klacht gewijzigd is na reparatiepogingen;
  2. Indien E.R.S. in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt E.R.S. slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
  3. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is E.R.S. nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
  4. De relatie zal E.R.S. vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens E.R.S.
  5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen c.q. uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van E.R.S. .
 11. Overmacht

  1. In geval van overmacht is E.R.S. gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, en/of geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Te allen tijde wordt er naar gestreefd de uitvoering van de werkzaamheden binnen een redelijke termijn op een redelijke wijze te volbrengen.
  2. Onder overmacht worden in ieder geval de volgende omstandigheden verstaan: staking, overheidsmaatregelen, oproer, oorlog, vertragingen in de aanvoer, nalatigheid van leveranciers, gebreken in transportmiddelen, ziekte van personeel, of andere arbeidsstoornissen en omstandigheden die door E.R.S. redelijkerwijze niet te verzekeren zijn.
  3. E.R.S. heeft geen bevoegdheid tot opschorten wanneer dit langer dan zes maanden voortduurt. In geen geval is E.R.S. verplicht hiervoor enige schadevergoeding uit te keren.
 12. Toepasselijk recht

  1. In het geval een of meerdere bepalingen van deze reparatievoorwaarden door een verandering of wijziging van de wettelijke of juridische voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven alle andere bestemmingen in het geheel ervan onaangetast.
  2. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 13. Eigendom van goederen

  1. Alle goederen blijven eigendom van E.R.S. totdat het verschuldigde factuurbedrag is ontvangen. Wat betekend dat E.R.S. de goederen terug kan vorderen indien de opdrachtgever / ontvanger ingebreke blijft bij het voldoen van de factuur. In geval dient de opdrachtgever / ontvanger binnen 2 weken na verzoek de goederen retour te zenden aan E.R.S.